วันอังคารที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2553

หลักนิติธรรม“การปฏิบัติหน้าที่ราชการของ หน่วยงานราชการ ต้องเป็นไปตาม หลักนิติธรรม

.อ.ชัชวาล ธรรมนิรัต

หลักนิติธรรม (The Rule of Law)

๑. รัฐธรรมนูญฯ ..๒๕๕๐ บัญญัติให้การปฏิบัติหน้าที่ของ หน่วยงานของรัฐ ต้องเป็นไปตามหลักนิติธรรม (The Rule of Law)[1]
๒.
หลักนิติธรรม
(The Rule of Law) ได้แก่ การตรากฎหมาย กฎข้อบังคับต่าง ให้ทันสมัยและเป็นธรรม เป็นที่ยอมรับของสังคม และสังคมยินยอมพร้อมใจปฏิบัติตามกฎหมาย กฎข้อบังคับเหล่านั้น โดยถือว่าเป็นการปกครองภายใต้กฎหมายมิใช่ตามอำเภอใจ หรืออำนาจของตัวบุคคล[2]

๓. การปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือเรียกว่าการบริหารราชการแผ่นดิน ได้แก่

๓.๑ การกำหนดนโยบาย

๓.๒ การปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด

๓.๓ การบังคับให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด (Law enforcement) และ

๓.๔ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

หลักนิติธรรม(The Rule of Law) นำมาปรับใช้กับการปฏิบัติราชการได้ในกรณี ๓.๓ การบังคับให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด (Law enforcement)[3]

๔. ดังนั้นหน่วยงานราชการ จึงต้อง ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้เป็นไปตามหลักนิติธรรม ด้วยการ

๔.๑ การตรากฎหมาย(โดยการเสนอร่างกฎหมาย) ออกกฎข้อบังคับ และแบบธรรมเนียม ให้ทันสมัยและเป็นธรรม เป็นที่ยอมรับของสังคม

๔.๒ ยึดหลักกฎหมายกฎข้อบังคับ และแบบธรรมเนียม โดยการ ใช้และแปลให้เป็นธรรม ถ้ากฎหมายหรือแบบธรรมเนียม มีช่องว่าง ต้อง ใช้ดุลพินิจให้เป็นธรรม

๔.๓ ถ้ามีกำลังพลละเมิดกฎหมายกฎข้อบังคับหรือแบบธรรมเนียม ต้องเข้าสู่กระบวนการตามที่กฎหมายกฎข้อบังคับ หรือแบบธรรมเนียมกำหนด โดยได้รับการปฏิบัติที่ยุติธรรมเสมอภาคกัน (มาตรฐานเดียวกัน)

๕. เมื่อ หน่วยงานราชการ กำหนด กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศใดๆแล้ว ต้องดำเนินการไปตามนั้น การใช้ดุลพินิจให้แตกต่างไปจากที่กำหนด เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยเป็นหลักปฏิบัติราชการดังนี้

หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องผูกพันกับหลักเกณฑ์หรือประกาศที่ตนเองกำหนดไว้ การใช้ดุลพินิจดำเนินการเป็นอย่างอื่นอันแตกต่างไปจากหลักเกณฑ์หรือประกาศที่กำหนดไว้ดังกล่าว ย่อมเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ[4]

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞[1] รัฐธรรมนูญฯ ..๒๕๕๐ มาตรา ๓ วรรคสอง,๗๘(๔)(๖)

[2] ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี .. ๒๕๔๒

[3] ดร.วิษณุ เครืองาม คำบรรยาย ประชุมทางวิชาการ หลักนิติธรรมกับทหาร วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๑ ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพ ฯ

[4] คำวินิจฉัย ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๒/๒๕๔๗ หน้า ๒๘-๓๐ สรุป แนวทางการปฏิบัติราชการ จากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด เรื่อง การบริหารงานบุคคลภาครัฐ สำนักงานศาลปกครอง กันยายน ๒๕๕๐

ไม่มีความคิดเห็น: